Formalnosci Budowlane

Formalności budowlane od A do Z

 • Jeżeli jest plan miejscowy

Wypis i wyrys z planu miejscowego należy odebrać w wydziale architektury urzędu miasta lub gminy. Inwestor winien zwrócić się z wnioskiem do Urzędu Gminy / Urzędu Miasta o wydanie wypisu (wraz z wyrysem) z aktualnego Miejscowego Planu Zagospodarowania, który określi jakie zamierzenia inwestycyjne dopuszczone są do realizacji na danym obszarze, z uwzględnieniem wymogów szczególnych, takich jak aspekty urbanizacyjno-architektoniczne oraz warunki obsługi komunikacyjno-technicznej.

 

 • Jeżeli nie ma planu miejscowego

Potrzebna jest decyzja o warunkach zabudowy. Inwestor zobowiązany jest zwrócić się do Wydziału Architektury Urzędu Gminy / Urzędu Miasta z wnioskiem o wydanie Decyzji o Warunkach Zabudowy. Jest to decyzja lokalizacyjna, której zadaniem jest stwierdzenie czy wnioskowana inwestycja nie naruszy istniejącego ładu przestrzennego oraz określi uwarunkowania przestrzenno-architektoniczne i techniczne, umożliwiające jej realizację na danym obszarze. Druk takiego wniosku jest dostępny jest w wydziale architektury. Ponadto należy w nim określić jakie zamierzenie budowlane ma stanowić przedmiot planowanej inwestycji i przedstawić jego krótką charakterystykę, w tym dane określające charakter zabudowy, przybliżone dane kubaturowo-powierzchniowe, sposób zagospodarowania terenu oraz określenie podstawowych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej itp. Dostarczyć należy również kopię mapy zasadniczej z oznaczonym terenem inwestycji.

Warunkami uzyskania decyzji WZ są:

 • dostępność działki do drogi publicznej,

 • istniejąca zabudowa na co najmniej jednej z działek sąsiednich, mającej dostęp do tej samej drogi publicznej,

 • wystarczająca infrastruktura techniczna,

 • brak konieczności uzyskania zgody na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze,

 • zgodność decyzji z przepisami odrębnymi, np. w zakresie ochrony środowiska

 

 • Decyzja o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej

Jeżeli działka leży poza granicami administracyjnymi miasta konieczne jest uzyskanie decyzji o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej. Wniosek składa się w Starostwie w Wydziale Gospodarki Gruntami.

 

 • Mapa geodezyjna do celów projektowych

Wykonanie mapy do celów projektowych zlecamy geodecie.

 

 • Warunki techniczne przyłączenia do sieci

Jeżeli istnieje taka potrzeba wnioski składa się w lokalnych przedsiębiorstwach: gazowniczym, energetycznym i wodno-kanalizacyjnym.

 

 • Projekt architektoniczne - budowlany

Na projekt architektoniczno-budowlany składa się kompletna dokumentacja, stanowiąca tzw. projekt architektoniczno-budowlany (przekazywany Inwestorowi w 4 egzemplarzach), w skład którego wchodzą poszczególne projekty branżowe tj. architektura, konstrukcja, instalacje wewnętrzne, wraz z częścią pisemną i rysunkową oraz odpowiednimi dokumentami formalnymi. Wymagane są cztery egzemplarze projektu na każdy realizowany budynek.

Przy wyborze projektu gotowego, Inwestor zobowiązany jest, oprócz indywidualnych preferencji, wziąć pod uwagę zgodność projektu z decyzją WZ / Wypisem z Planu, a także pozostałymi przepisami i uwarunkowaniami lokalizacyjnymi.

W razie potrzeby Inwestor może już na etapie wyboru projektu zwrócić się do Nas, w celu uzyskania odpowiedniej porady.

Wszelkie zmiany do projektu gotowego, wynikające zarówno z wymogów formalnych, jak i na życzenie własne Inwestora, wprowadza do projektu gotowego Projektant adaptujący, na podstawie tzw. zgody autorskiej na zmiany.

W przypadku zmian znacznie ingerujących w projekt gotowy, Inwestor może zlecić Naszej Pracowni wykonanie projektu indywidualnego.

 

 • Opracowanie projektu zagospodarowania działki.

Wyżej wymienione opracowania zleca się osobie z odpowiednimi uprawnieniami projektowymi. Jeżeli istnieje taka potrzeba należy dokonać uzgodnienia lokalizacji budynku u odpowiednich dysponentów sieci. Uzgodnień dokonuje się na podstawie rysunku projektu zagospodarowania terenu.

 

 • Pozwolenie na budowę

Wniosek, projekt budowlany (w czterech egzemplarzach), oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, składa się w starostwie lub w urzędzie miasta w wydziale architektury.

 

 • Dziennik budowy, uprawomocnienie decyzji o pozwoleniu na budowę. O świadczenia kierownika budowy i rozpoczęcie budowy.

Dziennik budowy do opieczętowania składa się w wydziale architektury. Pozwolenie na budowę należy po jego uprawomocnieniu opieczętować klauzulą ostateczności we właściwym wydziale. Natomiast zawiadomienie o rozpoczęciu budowy oraz oświadczenie kierownika budowy w miejskim lub powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego.

 • Zawiadomienie o zakończeniu budowy.

Niniejsze zawiadomienie inwestor składa w miejskim lub powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego. Do użytkowania można przystąpić jeżeli urząd w ciągu 21 dni nie wniesie sprzeciwu w formie decyzji.

Uwaga!

Powyższy schemat stanowi tylko przykład poglądowy i mogą w nim wystąpić zmiany związane z uwarunkowaniami lokalnymi. W związku z możliwością nowelizacji prawa budowlanego mogą ulec zmianie niektóre punkty powyższego schematu.